Terug naar Tips & Tricks

Wat staat er op jouw loonstrook?

Jouw salaris wordt wekelijks of 4-wekelijks aan jou uitbetaald door Vedaflex. Je ontvangt hierbij een loonstrook: een loonstrook is een document dat door werkgevers aan werknemers wordt verstrekt bij elke salarisbetaling. Het bevat gedetailleerde informatie over het salaris, inhoudingen en andere financiële aspecten. Maar wat staat er nou precies allemaal op een loonstrook?

Hier zijn de belangrijkste gegevens die op jouw loonstrook te vinden zijn:

  • Persoonlijke gegevens: Naam, adres, burgerservicenummer (BSN) en andere identificerende informatie van de werknemer.
  • Salarisgegevens: Het bruto salaris voor de betreffende betalingsperiode, inclusief basisloon, eventuele overuren, toeslagen en andere vergoedingen.
  • Loonheffingen: Het bedrag dat is ingehouden op het salaris voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Dit omvat ook de berekening van de loonbelasting volgens de geldende belastingtabellen.
  • Sociale premies: Eventuele andere inhoudingen op het salaris, zoals premies voor sociale verzekeringen, zoals werknemersverzekeringen en volksverzekeringen.
  • Arbeidsvoorwaarden: Details over de arbeidsvoorwaarden, zoals het aantal gewerkte uren, het uurloon, de contractduur en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Uitbetalingen: Eventuele andere betalingen bovenop het salaris, zoals vakantiegeld, bonussen, commissies of andere vergoedingen.
  • Cumulatieve bedragen: Een overzicht van de cumulatieve salarisgegevens en inhoudingen vanaf het begin van het jaar tot de betreffende betalingsperiode.
  • Werkgeversbijdragen: Eventuele bijdragen van de werkgever aan sociale verzekeringen, pensioenen of andere voorzieningen.
  • Bankgegevens: Details van de bankrekening waarop het salaris wordt gestort.

Het is belangrijk om je loonstrook regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat alle gegevens correct zijn en om eventuele fouten tijdig op te merken.

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met Vedaflex.